Straipsniai

(Nacionalinė acquis priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir acquis įgyvendinimo priemonių 1999 metų planų patvirtinimo” 1 punktu (Žin., 1999, Nr. 83-2473),

  1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai” (pridedama).
  2. Nustatau higienos normos įsigaliojimo datą - 2000 m. birželio15 d.
  3. Tvirtinu šios higienos normos įgyvendinimo priemonių planą.
  4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui V.Kriauzai.

....Parsisiųsti pilną įstatymą...